• Welcome to 古墓丽影中文站论坛. Please login or sign up.
 

超越埃及的音乐太经典了!

作者 西路费度, 2016 四月 19, 下午 02:12:34

« 上一篇主题 - 下一篇主题 »

西路费度

玩了好多自制关卡,我最喜欢超越埃及,超越埃及的音乐太经典了,哪位知道这些音乐是出自哪里啊?
1.第二部启动三个隐藏的黄金圆盘的音乐我最喜欢,就是很多声音合唱的那个部分,打开audio文件夹,里面是011的那段音乐
2.主题曲的音乐,就是loading画面的主题音乐,好像在网页游戏广告也听到过,audio文件夹是106的音乐,太震撼了
3.还有第二部第一关从那个单向的液体门进入金甲虫金字塔大厅时,那个骑士跑过来的那段音乐,和刚才说的第一个011很类似的,文件名字叫026
4.还有大概是第三关,记不清了,就是开了两个机关,一个男声音乐,一个女声音乐唱的是同样的内容,文件名038,044,043
5.还有超级喜欢的第二部结尾曲,the final showdown 结束后的女声歌曲,非常惆怅的那首,文件名叫046

哪位大神知道这些音乐出自哪里吗?我看结尾画面也没有写,官方介绍了也没有。

我觉得一部神作一定要有合适的音乐做衬托,超越埃及在配乐这方面真的没话说,感觉比专业的游戏制作公司还走心,我都通关好几遍了,每次都激动得说不出话来。玩过所有的游戏中也就黑暗之魂1能勉强和这个相比,那个音乐做的也不错,传火祭祀场和月光蝶。。。

跑题了,哪位知道音乐的名字拜托请告诉我,谢谢!

xtimz

2016 十二月 07, 下午 12:16:14 #1 Last Edit: 2016 十二月 07, 下午 12:35:01 by xtimz
我刚玩完《超越埃及》,音乐:
1.不知道
2.游戏《最终幻想8》的主题曲:Liberi Fatali(Fated Children,命运中的孩子们)。
3.不知道
4.游戏《最终幻想10》里的。
5.不知道

BTW:你之所以觉得自制关卡里的音乐好听,是因为自制关卡可以不用版权,随便选用世界名曲。比如:
《维京》中的音乐:http://wenku.baidu.com/view/cf4d235dbd64783e08122b66
《神秘女王》中的音乐:http://wenku.baidu.com/view/7431fd27bb4cf7ec4afed0e3

xtimz

这两天把《最终幻想8》和《最终幻想10》的音乐听了一遍,发现《超越埃及》用了其中5个音乐。

016:Junya Nakano - Enemy Attack - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
仲野順也 - 敌袭 - [游戏:最终幻想 10]

038:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - The Sending - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
植松伸夫、浜渦正志 - 异界送日(送葬) - [游戏:最终幻想 10]

043:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - Hymn: Ifrit - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
植松伸夫、浜渦正志 - 祈日的歌(祈祷之歌):Ifrit - [游戏:最终幻想 10]

044:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - Hymn: Valefor - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
植松伸夫、浜渦正志 - 祈日的歌(祈祷之歌):Valefor - [游戏:最终幻想 10]

106:Nobuo Uematsu - Liberi Fatali - [游戏:Final Fantasy VIII (1999)]
植松伸夫 - 命运中的孩子们 - [游戏:最终幻想 8]

这5个音乐的下载:http://pan.baidu.com/s/1cpDd62,里面有个Music子目录。
《超越埃及》的音乐挺不好找的。比如:《维京》和《神秘女王》用的都是世界名曲,而《超越埃及》用的大多是比较小众的曲子。

xtimz

又找到5个音乐,都是游戏里的。
3个来自《最终幻想9》,1个来自《光环2》,1个来自《合金装备》。
QRS到底是有多爱玩游戏啊,这么多游戏难道他全玩过?
现在已知的音乐是这样的:

程序代码 [选择]
001:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
004:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
009:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
010:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
011:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
013:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
016:Junya Nakano - Enemy Attack - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Junya Nakano - 敌袭 - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
020:
-----------------------------------------------------------------------------------------
021:
-----------------------------------------------------------------------------------------
026:
-----------------------------------------------------------------------------------------
038:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - The Sending - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - 异界送日 - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
043:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - Hymn: Ifrit - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - 祈日的歌:Ifrit - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
044:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - Hymn: Valefor - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - 祈日的歌:Valefor - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
046:Rika Muranaka, Aoife Ni Fhearraigh - The Best Is Yet To Come - [游戏:Metal Gear Solid (1998)]
    Rika Muranaka, Aoife Ni Fhearraigh - 最好的尚未来临 - [游戏:合金装备]
-----------------------------------------------------------------------------------------
054:Martin O'Donnell, Michael Salvatori - Remembrance - [游戏:Halo 2 (2004)]
    Martin O'Donnell, Michael Salvatori - 回忆 - [游戏:光环 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
060:Nobuo Uematsu - City Under Siege - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 袭击 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
089:Nobuo Uematsu - Silver Dragon - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 银龙战 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
092:Nobuo Uematsu - The Extraction - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 抽出 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
096:
-----------------------------------------------------------------------------------------
097:
-----------------------------------------------------------------------------------------
103:
-----------------------------------------------------------------------------------------
105:
-----------------------------------------------------------------------------------------
106:Nobuo Uematsu - Liberi Fatali - [游戏:Final Fantasy VIII (1999)]
    Nobuo Uematsu - 命运中的孩子们 - [游戏:最终幻想 8]


楼主提到的结尾音乐:046,也是《合金装备》的结尾音乐。查了查,挺有名的:《The Best Is Yet To Come(最好的尚未来临)》。当然,如果非主流,可以翻译成《明天会更好》。歌曲名称主要是契合最后一段歌词:

Life can be simple if you can only see the best is yet to come.
人生可以很简单,只要你能看到:最好的尚未来临。

xtimz

又找到2个:103来自《最终幻想9》,020来自电影《Conan: The Barbarian(野蛮人柯南)》。
老外挺喜欢1982年的电影《野蛮人柯南》的音乐的。虽然电影评价并不高,但音乐确实好。
自制关卡《维京》里,就用了4个《野蛮人柯南》的音乐,而这次《超越埃及》也用了(至少)1个。

引用001:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
004:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
009:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
010:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
011:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
013:未知
-----------------------------------------------------------------------------------------
016:Junya Nakano - Enemy Attack - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Junya Nakano - 敌袭 - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
020:Basil Poledouris - The Kitchen / The Orgy - [电影 Conan: The Barbarian (1982)]
    Basil Poledouris - 厨房 / 狂欢宴会 - [电影:野蛮人柯南]
-----------------------------------------------------------------------------------------
021:
-----------------------------------------------------------------------------------------
026:
-----------------------------------------------------------------------------------------
038:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - The Sending - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - 送葬 - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
043:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - Hymn: Ifrit - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - 祈祷的歌:Ifrit - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
044:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - Hymn: Valefor - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - 祈祷的歌:Valefor - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
046:Rika Muranaka, Aoife Ni Fhearraigh - The Best Is Yet To Come - [游戏:Metal Gear Solid (1998)]
    Rika Muranaka, Aoife Ni Fhearraigh - 最好的尚未来临 - [游戏:合金装备]
-----------------------------------------------------------------------------------------
054:Martin O'Donnell, Michael Salvatori - Remembrance - [游戏:Halo 2 (2004)]
    Martin O'Donnell, Michael Salvatori - 回忆 - [游戏:光环 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
060:Nobuo Uematsu - City Under Siege - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 袭击 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
089:Nobuo Uematsu - Silver Dragon - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 银龙战 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
092:Nobuo Uematsu - The Extraction - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 抽出 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
096:
-----------------------------------------------------------------------------------------
097:
-----------------------------------------------------------------------------------------
103:Nobuo Uematsu - Qu's Marsh - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 食族沼泽 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
105:
-----------------------------------------------------------------------------------------
106:Nobuo Uematsu - Liberi Fatali - [游戏:Final Fantasy VIII (1999)]
    Nobuo Uematsu - 命运中的孩子们 - [游戏:最终幻想 8]

xtimz

又找到5个。如果没有别的方法的话,这(很可能)是我能够找到的最后5个。
2个来自《最终幻想 10-2》:004、010。
3个来自2001年的游戏《Severance: Blade Of Darkness(黑暗之刃)》。这个玩过的人不多,但评价很高。我听了它的音乐后,惊讶的发现:不仅《超越埃及》用了它的音乐,《The Ordeal in the Shadow of Death(死亡阴影下的煎熬)》也用了。《黑暗之刃》跟《古墓丽影》有一定相似度:少了体操动作,把战斗改成近战。《黑暗之刃》的音乐也备受推崇,被称为游戏里的《Conan: The Barbarian》。不知是不是 QRS 和 Raymond(《超越埃及》和《死亡阴影下的煎熬》的作者)都玩过《黑暗之刃》,也许这个西班牙制作的游戏在欧洲很有名,只是在中国不太有名罢了。
总之,009、013、096来自于《黑暗之刃》。最终的音乐列表是这样的:

引用001:
-----------------------------------------------------------------------------------------
004:Noriko Matsueda, Takahito Eguchi - Temple - [游戏:Final Fantasy X-2 (2003)]
    Noriko Matsueda, Takahito Eguchi - 寺院 - [游戏:最终幻想 10-2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
009:Oscar Araujo - Coro 1 - [游戏:Severance: Blade Of Darkness (2001)]
    Oscar Araujo - 科罗城 1 - [游戏:黑暗之刃]
-----------------------------------------------------------------------------------------
010:Noriko Matsueda, Takahito Eguchi - Bevelle's Secret - [游戏:Final Fantasy X-2 (2003)]
    Noriko Matsueda, Takahito Eguchi - 圣贝贝鲁宫的秘密 - [游戏:最终幻想 10-2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
011:
-----------------------------------------------------------------------------------------
013:Oscar Araujo - Coro 4 - [游戏:Severance: Blade Of Darkness (2001)]
    Oscar Araujo - 科罗城 4 - [游戏:黑暗之刃]
-----------------------------------------------------------------------------------------
016:Junya Nakano - Enemy Attack - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Junya Nakano - 敌袭 - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
020:Basil Poledouris - The Kitchen / The Orgy - [电影:Conan: The Barbarian (1982)]
    Basil Poledouris - 厨房 / 狂欢宴会 - [电影:野蛮人柯南]
-----------------------------------------------------------------------------------------
021:
-----------------------------------------------------------------------------------------
026:
-----------------------------------------------------------------------------------------
038:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - The Sending - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - 送葬 - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
043:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - Hymn: Ifrit - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - 祈祷的歌:Ifrit - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
044:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - Hymn: Valefor - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
    Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - 祈祷的歌:Valefor - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
046:Rika Muranaka, Aoife Ni Fhearraigh - The Best Is Yet To Come - [游戏:Metal Gear Solid (1998)]
    Rika Muranaka, Aoife Ni Fhearraigh - 最好的尚未来临 - [游戏:合金装备]
-----------------------------------------------------------------------------------------
054:Martin O'Donnell, Michael Salvatori - Remembrance - [游戏:Halo 2 (2004)]
    Martin O'Donnell, Michael Salvatori - 回忆 - [游戏:光环 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
060:Nobuo Uematsu - City Under Siege - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 袭击 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
089:Nobuo Uematsu - Silver Dragon - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 银龙战 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
092:Nobuo Uematsu - The Extraction - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 抽出 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
096:Oscar Araujo - Atmosfera 18 - [游戏:Severance: Blade Of Darkness (2001)]
    Oscar Araujo - 环境音效 18 - [游戏:黑暗之刃]
-----------------------------------------------------------------------------------------
097:
-----------------------------------------------------------------------------------------
103:Nobuo Uematsu - Qu's Marsh - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
    Nobuo Uematsu - 食族沼泽 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
105:
-----------------------------------------------------------------------------------------
106:Nobuo Uematsu - Liberi Fatali - [游戏:Final Fantasy VIII (1999)]
    Nobuo Uematsu - 命运中的孩子们 - [游戏:最终幻想 8]

xtimz

最后总结一下:17个找到的,6个没找到的。很可惜楼主问的011和026都没找到,我也是醉了。这一幕似曾相识,《维京》的音乐中,我最想找的050也没找到。

17个找到的音乐中,有11个来自《最终幻想》系列。《最终幻想》的资源很多,我就不共享了,可以到这里下载:
http://www.zasv.net/forum.php?mod=viewthread&tid=19098

《黑暗之刃》的音乐我是从这里下载的:https://dl.orangedox.com/snbJBM7ZGaqgf3qze8
在我的网盘也备份了一下:http://pan.baidu.com/s/1mhYz4Y8

另外3个共享在我的网盘里:http://pan.baidu.com/s/1cpDd62
其中,《Conan: The Barbarian》有5个音乐,1个是《超越埃及》的,另外4个是《维京》里的。

xtimz

2017 一月 06, 下午 10:55:57 #7 Last Edit: 2017 一月 06, 下午 11:08:57 by xtimz
经人提醒,又找到一个。109.wav 来自游戏《辐射》。
当初我听它是个环境音效,就没太在意,甚至没有把它放在要识别的列表里。后来他们跟我说:这在别人听来只是个普通的音效,可对他们这些走过 Mojave 沙漠的人来说,代表着一段终生难忘的经历。我深受感动,于是把另外3个环境音效:102、104、110 也加了进来。
现在是已知18个,未知9个。更改了2个翻译:《黑暗之刃》的音乐里,Coro 是西班牙语,相当于英语的 Chorus,而不是南美洲的 Coro 城市。

引用001:
-----------------------------------------------------------------------------------------
004:Noriko Matsueda, Takahito Eguchi - Temple - [游戏:Final Fantasy X-2 (2003)]
     寺院 - [游戏:最终幻想 10-2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
009:Oscar Araujo - Chorus 1 - [游戏:Severance: Blade Of Darkness (2001)]
     合唱 1 - [游戏:黑暗之刃]
-----------------------------------------------------------------------------------------
010:Noriko Matsueda, Takahito Eguchi - Bevelle's Secret - [游戏:Final Fantasy X-2 (2003)]
     Bevelle 的秘密 - [游戏:最终幻想 10-2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
011:
-----------------------------------------------------------------------------------------
013:Oscar Araujo - Chorus 4 - [游戏:Severance: Blade Of Darkness (2001)]
     合唱 4 - [游戏:黑暗之刃]
-----------------------------------------------------------------------------------------
016:Junya Nakano - Enemy Attack - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
     敌袭 - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
020:Basil Poledouris - The Kitchen / The Orgy - [电影:Conan: The Barbarian (1982)]
     厨房 / 狂欢宴会 - [电影:野蛮人柯南]
-----------------------------------------------------------------------------------------
021:
-----------------------------------------------------------------------------------------
026:
-----------------------------------------------------------------------------------------
038:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - The Sending - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
     送葬 - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
043:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - Hymn: Ifrit - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
     祈祷的歌:Ifrit - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
044:Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu - Hymn: Valefor - [游戏:Final Fantasy X (2001)]
     祈祷的歌:Valefor - [游戏:最终幻想 10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
046:Rika Muranaka, Aoife Ni Fhearraigh - The Best Is Yet To Come - [游戏:Metal Gear Solid (1998)]
     最好的尚未来临 - [游戏:合金装备]
-----------------------------------------------------------------------------------------
054:Martin O'Donnell, Michael Salvatori - Remembrance - [游戏:Halo 2 (2004)]
     回忆 - [游戏:光环 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
060:Nobuo Uematsu - City Under Siege - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
     袭击 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
089:Nobuo Uematsu - Silver Dragon - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
     银龙战 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
092:Nobuo Uematsu - The Extraction - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
     抽出 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
096:Oscar Araujo - Atmosphere 18 - [游戏:Severance: Blade Of Darkness (2001)]
     环境音效 18 - [游戏:黑暗之刃]
-----------------------------------------------------------------------------------------
097:
-----------------------------------------------------------------------------------------
102:
-----------------------------------------------------------------------------------------
104:
-----------------------------------------------------------------------------------------
103:Nobuo Uematsu - Qu's Marsh - [游戏:Final Fantasy IX (2000)]
     食族沼泽 - [游戏:最终幻想 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
105:
-----------------------------------------------------------------------------------------
106:Nobuo Uematsu - Liberi Fatali - [游戏:Final Fantasy VIII (1999)]
     命运中的孩子们 - [游戏:最终幻想 8]
-----------------------------------------------------------------------------------------
109:Mark Morgan - Flame Of The Ancient World - [游戏:Fallout (1997)]
     远古世界的火焰 - [游戏:辐射]
-----------------------------------------------------------------------------------------
110:

xtimz

关于其它音乐:除了3个音效:003、031、067 之外,其它所有音乐均来自古墓丽影官方游戏,包括 045、050。
我有点儿疑惑的是 021,这个太像古墓丽影里的音乐了,可是仔细想的话,又想不出来。
列表中,音乐的名称取自:http://www.musicoftombraider.com/p/community-developed-discography.html

引用古墓丽影1:
017:1008 The T-Rex 1
018:1003 Time To Run 1
024:1004 Time To Run 2
025:1001 Tomb Raider Theme
028:1014 Tomb Raider Theme (Alternative Mix 2)
029:1013 Where The Depths Unfold 4
030:1009 The T-Rex 2

古墓丽影2:
023:2014 Vertigo

古墓丽影3:
015:3029 Looky What We Have Here 2

古墓丽影4:
000:4039 Attack 1
002:4040 Attack 2
005:4038 Secret
006:4036 Lyre 1
007:4034 Action 4
008:4035 Action 5
012:4020 Misc 1
014:4094 Charmer
019:4037 Lyre 2
022:4015 General 2
027:4014 General 1
032:4033 Action 3
033:4018 General 5
035:4021 Misc 2
040:4022 Misc 3
041:4032 Action 2
042:4027 Gods 4
047:4111
049:4028 Ominous
051:4029 In The Pyramid
052:4030 Underwater Find
053:4024 Gods 1
055:4031 Authentic TR
056:4026 Gods 3
057:4016 General 3
058:4025 Gods 2
059:4008 Mystery 2
063:4023 Misc 4
064:4007 Mystery 1
065:4019
066:4095
069:4017 General 4
075:4005 Egyptian Mood 1
078:4112
079:4013 Close To The End 2
085:4012 Close To The End 1
086:4010 Mystery 4
088:4011 Puzzle
090:4009 Mystery 3
091:4006 Egyptian Mood 2
094:4004 Boss 2
098:4003 Boss 1
108:4042
111:4047

古墓丽影5:
034:5028 Attack Sting 3
036:5031 Attack Sting 5
037:5041 Miscellaneous Sting 6
048:5035 Chopin
061:5018 Exploratory Sting 1
095:5022 Submerged 1
107:5059 Atmosphere AS Interior

古墓丽影6:
101:6027

古墓丽影周年:
039:01 Main Theme
045:28 Greece - Rat Theme
050:49 Egypt - Crocodile Theme

xhongq